Polityka prywatności

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej: www.kancelaria-ks.com jest Kancelaria Radcy Prawnego Karol Schwermer, NIP 766 189 20 68. 
Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego Karol Schwermer, odpowiedzialne za obsługę serwisu strony internetowej w domenie kancelaria-ks.com oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz administratora (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer).
Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, przekazania oferty dla korzystania z usług administratora. w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej apart.pl. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.
Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie: 
o	na podstawie zaakceptowania przez Klienta niniejszej polityki prywatności, 
o	gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów związanych z funkcjonowaniem strony internetowej. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne administratora, czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą być kierowane wobec administratora). Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kancelaria pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.